Početno podešavanje modula ISZNR

Osnove korištenja modula ISZNR unutar aplikacije WebZNR

4. Kreiranje tipova dokumenata

Prvi korak pri korištenju modula ISZNR je kreiranje tipova dokumenata koje ćete koristiti. 

Novi tip dokumenta se dodaje tako da da u glavnom izborniku kliknete na sekciju: "Dokumenti" nakon čega odabirete iz padajućeg izbornika: "Tip dokumenta".

Na stranici "Pregled" kliknete na link: "+Novi" čime otvarate stranicu: "Novi tip dokumenta". 

U polje: "Naziv" unosite naziv tipa dokumenta. 

Oblik oznake definirate tako da i ponuđenih oznaka na dnu stranice složite svoj tip pobrojanja za taj tip dokumenta. 

Moguće varijable za generiranje nove oznake:

  • [RB] - redni broj po organizacijskoj jedinici
  • [RBTIP] - redni broj po organizacijskoj jedinici i tipu dokumenta
  • [RBGOD] - r.b. po org. jedinici u godini u kojoj se završava dokument
  • [RBTIPGOD] - r.b. po org. jedinici i tipu dokumenta u godini u kojoj se završava dokument
  • [RBRN] - r.b. po radnom nalogu
  • [ORGJED] - kratki naziv org. jedinice u kojo se piše dokument
  • [GODINA] - Godina dokumenta npr 2019
  • [GOD] - Dvoznamekasta godina dokumenta npr 19
  • [RN] - Oznaka radnog naloga
*Ako redni broj mora biti formatiran s početnim nulama, npr 001, 002, na kraj šifre dodajte :3, npr [RBRN:3] 

Kvačicu: "Radni nalog" stavljate isključivo ako pod tipom dokumenta želite dodati radni nalog. 

"Tip dokumenta u ISZNR-u", je polje u kojem označavate o kojoj vrsti dokumenta je riječ, a koji se predaje u ISZNR Ministarstva

NAPOMENA: ukoliko se radi o tipu dokumenta koji se ne predaje u ISZNR Ministarstva ovo polje ostavite praznim. 

U padajućem izborniku: "Upitnik", radite konekciju između tipa dokumenta koji upravo kreirate i upitnika koji ste kreirali u drugom dijelu aplikacije

Dakle za taj tip dokumenta određujete koji će se upitnik vezati na njega. 

U dijelu: "Označite polja koja ne želite prikazati", kvačicom označavate ukoliko ne želite da pojedino polje bude podatak koji treba upisati za taj tip dokumenta. 

Klikom na: "Snimi", kreirali ste novi tip dokumenta.